P2444

###name
病毒

###descirption
二进制病毒审查委员会最近发现了如下的规律:某些确定的二进制串是病毒的代码。如果某段代码中不存在任何一段病毒代码,那么我们就称这段代码是安全的。现在委员会已经找出了所有的病毒代码段,试问,是否存在一个无限长的安全的二进制代码。

示例:
例如如果{011, 11, 00000}为病毒代码段,那么一个可能的无限长安全代码就是010101…。如果{01, 11, 000000}为病毒代码段,那么就不存在一个无限长的安全代码。

任务:
请写一个程序:
1.在文本文件WIR.IN中读入病毒代码;
2.判断是否存在一个无限长的安全代码;
3.将结果输出到文件WIR.OUT中。

###input
在文本文件WIR.IN的第一行包括一个整数n(n≤2000),表示病毒代码段的数目。以下的n行每一行都包括一个非空的01字符串——就是一个病毒代码段。所有病毒代码段的总长度不超过30000。

###output
在文本文件WIR.OUT的第一行输出一个单词:
TAK——假如存在这样的代码;
NIE——如果不存在。

###sample input
3
01
11
00000

###sample output
NIE

###toturial
  建立ac自动机后,判断trans是否构成环即可

###code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn=1e6+5;
int trans[maxn][2],fail[maxn],ed[maxn],ban[maxn];
int root,cnt;

inline int new_node(){
//fail指针不需要初始化,因为在bfs的时候他被更新
for(int i=0;i<2;i++)trans[cnt][i]=0;
ed[cnt]=0;
ban[cnt]=0;
return cnt++;
}

void ini(){
cnt=0;
root=new_node();
}

void extend(char*buf){
int len=(int)strlen(buf+1);
int u=root;
for(int i=1;i<=len;i++){
if(trans[u][buf[i]-'0']==0)
trans[u][buf[i]-'0']=new_node();
u=trans[u][buf[i]-'0'];
}
ed[u]++;
}

void get_fail(){
queue<int>q;
q.push(root);
while(!q.empty()){
int u=q.front();q.pop();
for(int i=0;i<2;i++){
if(trans[u][i]==0){
trans[u][i]=-abs(trans[fail[u]][i]);//采用负数来表示非树边。。
}
else{
q.push(trans[u][i]);
fail[trans[u][i]]=abs(trans[fail[u]][i]);
if(u==root)fail[trans[u][i]]=root;
}
}
if(ban[fail[u]]==1) ban[u]=1;
if(ed[u]!=0) ban[u]=1;
}
}

int ins[maxn];
bool dfs(int u=root){// return ture if have huan
ins[u]=1;
for(int i=0;i<2;i++){
if(ban[abs(trans[u][i])]) continue;
if(ins[abs(trans[u][i])]) return true;
if(dfs(abs(trans[u][i]))) return true;
}
ins[u]=0;
return false;
}

char s[maxn];

int main(){
int n; scanf("%d",&n);
ini();
while(n--){
scanf("%s",s+1);
extend(s);
}
get_fail();
if(dfs()) puts("TAK");
else puts("NIE");
}